مشخصات اتاق ها

نام اتاق      
ظرفیت (تخت)
ظرفیت (با تشک اضافه)
          امکانات
قیمت (تومان)
عکس اتاق
شماره 1  3 4 نفره
چشم انداز رو به حیاط، سرویس بهداشتی،
تصاویر
شماره 2  — 7 نفره
چشم انداز رو به حیاط، سرویس بهداشتی،
 تصاویر
شماره 3  3 4 نفره
چشم انداز رو به حیاط،  سرویس بهداشتی،
 تصاویر
شماره 4  4 5 نفره
چشم انداز رو به حیاط، سرویس بهداشتی،
 تصاویر
شماره 5  2 3نفره
چشم انداز رو به حیاط، سرویس بهداشتی خارج از اتاق،
 تصاویر
شماره 6 4نفره
چشم انداز رو به حیاط ، سرویس بهداشتی خارج از اتاق،
 تصاویر
شماره 7 1 1 نفره
چشم انداز رو به حیاط، سرویس بهداشتی خارج از اتاق
تصاویر
شماره 8 15 نفره
چشم انداز روبه حیاط، سرویس بهداشتی خارج از اتاق
تصاویر