خانه نخجیر میزبان تعدادی از مدیران کل استان مرکزی

خانه نخجیر پذیرای مدیران کل سازمان های جهاد کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعی استان مرکزی همراه با فرماندار و نماینده مجلس و اعضاء شوراي شهر نراق 27/06/96

مدیر کل جهاد منابع طبیعی دامپزشکی