حضور آقای مسعود فروتن و عوامل فیلمبرداری شبکه‌۲سیما، جهت ضبط ویژه‌برنامه نوروز ۹۸

حضور آقای مسعود فروتن و عوامل فیلمبرداری شبکه‌۲سیما، جهت ضبط ویژه‌برنامه نوروز ۹۸، در
اقامتگاه بوم‌گردی خانه نخجیر شهر نراق  17 اسفندماه 1397

فروتن فروتن2